Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Natum Design Studio BVBA


1. Overeenkomst, offerte en bevestiging


1.1 Toepassing van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden  zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Natum Design Studio BVBA en de opdrachtgever(s).


1.2 Offerte

Zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen en hun bijhorende prijsopgaves zijn vrijblijvend en gelden max. 20 werkdagen. De prijsopgave kan altijd onderhevig zijn aan onvoorziene veranderingen binnen de overeenkomst of door verandering aan de opdracht zelf. Mondelinge afspraken en/of opdrachten (met bijhorende offertes) worden pas als bindend gezien voor beide partijen vanaf deze schriftelijk bevestigd worden.


1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen schriftelijk bevestigd te worden door de opdrachtgever. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, fax of email. Indien de opdracht op een andere manier wordt gegeven dan wordt de inhoud van de offerte aangezien als overeengekomen.
2. Realistaite van de overeenkomst


2.1 Realisatie van de opdracht

Natum Design Studio BVBA verzorgt de opdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk om zo de opdrachtgever tevreden te stellen. Bij de realisatie word altijd rekening gehouden met het budget en de tijd die overeengekomen werd met de opdrachtgever. Indien gewenst kan Natum Design Studio BVBA de opdrachtgever tijdig contacteren om de vooruitgang te bespreken.


2.2 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever word geacht op eigen initiatief voldoende informatie te voorzien voor Natum Design Studio BVBA om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Enkel op deze manier kan de opdacht voltooid worden in het afgesproken tijdschema. Alle informatie moet via schriftelijke bevestiging (brief, fax of email) verstrekt worden.


2.3 Onjuiste gegevens

Natum Design Studio BVBA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste gegevens die verstrekt werden door de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht. Na goedkeuring van de opdracht wordt de verantwoordelijkheid voor het eindproduct doorgegeven van Natum Design Studio BVBA aan de opdrachtgever.


2.4 Werk door derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht Natum Design Studio BVBA volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.


2.5 Proeven en akkoordverklaring

Natum Design Studio BVBA zal altijd de opdrachtgever de kans aanbieden om de laatste versie(s), prototypes of designs te controleren en goed te keuren voor dat deze openbaargemaakt, verveelvoudigd of geproduceerd worden. Natum Design Studio BVBA kan altijd om een schriftelijke goedkeuring verzoeken indien zij dit wensen.


2.6 Bevoegden

Werknemers of contactpersonen die handelen in opdracht van de opdrachtgever worden altijd bevoegd geacht om te handelen met betrekking tot alle aspecten van de opdracht.


2.7 Leveringstermijn

Een door Natum Design Studio BVBA opgegeven termijn voor het realiseren van een opdracht heeft een indicatieve aard. Natum Design Studio BVBA is pas nalatig nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming uitblijft.


2.8 Risico van opslag informatie of goederen v.d. opdrachtgever

Natum Design Studio BVBA zal steeds zorgvuldig omgaan met informatie of goederen afkomstig van de opdrachtgever. Het risico van beschadiging of diefstal is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de ontstane schade te wijten is aan een ernstige onachtzaamheid van de veroorzaker. Dit geldt ook voor beschadiging of diefstal tijdens transport of verzending naar en van Natum Design Studio BVBA.


2.9 Klachten

Klachten moeten zo snel mogelijk schriftelijk medegedeeld te worden aan Natum Design Studio BVBA. Dit altijd binnen de 10 werkdagen na afronding van de opdracht, zoniet wordt de klacht niet langer aanvaard
3. Rechten van intellectuele eigendom of eigendomsrechten


3.1 Auteursrechten en intellectueel eigendom

Alle rechten van intelectueel eigendom waaronder octrooirechten, modelrechten, autersrechten of productie rechten voortkomend uit de opdracht komen altijd toe aan Natum Design Studio BVBA, tenzij dit schriftelijk tussen de partijen anders in overeen gekomen. Wanneer dergelijk recht enkel verkregen kan worden door een registratie of depot dan is enkel Natum Design Studio BVBA hiertoe bevoegd.


3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Natum Design Studio BVBA staat niet in voor het onderzoek naar bestaande rechten zoals; octrooirechten, modelrechten of auteursrechten. Noch het onderzoek naar beschermingsvormen voor de opdrachtgever.


3.3 Credits

Natum Design Studio BVBA is altijd gerechtigd om de opdracht op een subtiele manier te markeren met eigen naam of logo.  Dit zowel op de opdracht,  de bijhorende verpakking, een publicatie, een sociale media post of een verwerkt in de marketing van de opdrachtgever. De wijze waarop de markering aangebracht wordt is in overleg vastgesteld met een schriftelijke bevestiging.


3.4 Eigendom bij  Natum Design Studio BVBA

Elke vorm van ontwikkeling in het kader van de opdracht blijft altijd eigendom van Natum Design Studio BVBA. Dit geldt zowel voor schetsen, elektronische bestanden, prints, mallen, prototypes, maquettes, naamontwikkelingen, eerste productie modellen, brainstorms, en gelijkaardigen. Tenzij er schriftelijk een andere overeenkomst gemaakt wordt tussen de  partijen.
4. Gebruik en licentie


4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp

Wanneer de opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen van de overeenkomst met Natum Design Studio BVBA krijgt hij/zij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het ontwerp. Dit geldt enkel in volgende gevallen: Product ontwikkeling, grafisch ontwerp, 3D of 2D CAD ontwerp.


4.2 Gebruikt materiaal van derden

De opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het verwerven van licenties voor het gebruik van materiaal van derden zoals: fonts, lay outs, software, composities, fotomateriaal, tekst en gelijkaardigen.


4.3 Eigen promotie

Natum Design Studio BVBA is gerechtigd om elke opdracht en/of elk ontwerp te gebruiken voor eigen promotie en portfolio tenzij schriftelijk anders overeengekomen met alle partijen.
5. Honorarium


5.1 Honorarium en bijkomende kosten

De vergoeding door de opdrachtgever aan Natum Design Studio BVBA zal bestaan uit; het honorarium voor de uitvoering en de gemaakte kosten voor de opdracht. ndien er geen honorarium is opgemaakt voor de verrichte of nog te verrichte werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door Natum Design Studio BVBA gehanteerde (uur-)tarieven en de bijkomende kosten voor de opdracht.


5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien er zich problemen voordoen met de; door de opdrachtgever geleverde (foutieve) informatie, (foutieve) briefing of opdracht, waardoor Natum Design Studio BVBA meerwerk moet leveren, zal dat appart gehonoreerd worden. Het meerwerk wordt tussen de partijen besproken en berekend. Indien meerwerk onontbeerlijk zal zijn zal Natum Design Studio BVBA dit onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar maken. Indien voor dit meerwerk geen overeenstemming wordt bereikt dan is Natum Design Studio BVBA gerechtigd om alle werkzaamheden te staken en af te rekenen.
6. Betaling


6.1 Betalingstermijn

De opdrachtgever is verplicht het op de factuur verschuldigde bedrag binnen de 30 dagen na factuurdatum over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Indien de factuur niet betaald wordt in de termijn van 30 dagen kan Natum Design Studio BVBA een meerprijs aanrekenen per dag tot de betaling wordt voldaan. Vanaf 60 dagen kan Natum Design Studio BVBA incassomaatregelen treffen en wordt een verhoging van de rekening uitgevoerd met de standaardvergoeding voor incassokosten, inclusief de wettelijke rente.


6.2 Verrekening

Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.


6.3 Periodieke betalingen

Natum Design Studio BVBA heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tijdens de uitvoering van de opdracht.


6.4 Vervallen licentie

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Natum Design Studio BVBA gerechtigd al de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem/haar ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.
7. Opzegging en ontbinding overeenkomst


7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij/zij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.


7.2 Ontbinding overeenkomst door Natum Design Studio BVBA

Indien de overeenkomst door Natum Design Studio BVBA wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het

honorarium en de gemaakte kosten (met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden) te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Natum Design Studio BVBA redelijkerwijs de opdracht niet meer kan afronden, worden in dit verband ook beschouwd als toerekenbare tekortkoming.


7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 7.1 en art. 7.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Natum Design Studio BVBA in eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige voltooiing van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8. Garanties en vrijwaringen


8.1 Auteursrechthebbende

Natum Design Studio BVBA garandeert dat het ontwerp of geleverde stuk door hen gemaakt of ontwerpen is. Indien er auteursrecht op het ontwerp rust en hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.


8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Natum Design Studio BVBA* of de door hun* bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.


8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Natum Design Studio BVBA voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
9. Aansprakelijkheid


9.1 Aansprakelijkheid

Natum Design Studio BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld

b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen

c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden

d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers aangeduid door de opdrachtgever(s)

e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens die geleverd werden door de opdrachtgever


9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Natum Design Studio BVBA, is de aansprakelijkheid van Natum Design Studio BVBA voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.


9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.


9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Natum Design Studio BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het verspreiden van deze kopieën is opgetreden.


9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Natum Design Studio BVBA jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Tenzij er schriftelijk een andere overeenkomst gemaakt wordt tussen de  partijen.
10. overige bepalingen


10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Natum Design Studio BVBA gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.


10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van een andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gehouden.


10.3 Overeenkomst algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Natum Design Studio BVBA worden als overeengekomen aangezien bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door de opdrachtgever(s). Bij het overhandigen van een offerte of een projectvoorstel van Natum Design Studio BVBA zijn de algemene voorwaarden altijd in bijlage bijgevoegd.